بهداشت

مقررات بهداشتی اماکن عمومی و شرکت ها

طبق پروتکل تعیین شده از سوی وزارت محتـرم بهداشت ، مشتــریــان گـرامی جهت مراجعه حضوری درشرکت کارتن محمد موارد زیر را می بایست رعایت کنند:1- جهت ورود به شرکت و قسمت اداری حتما میبایست مجهز به ماسک و دستکش باشید .در غـیـرایـنـصورت از ورود بــــه شـــرکت جلــوگــیـــــری خواهــــد شــــد .2- از دریافت پول نقد معذوریم […]

اسکرول